February 2019

Сдружение „Национален съюз на градинарите в България“ (НСГБ) най-любезно Ви кани да вземете участие в семинар "Иновативни решения и политики за развитие на сектор "Плодове и зеленчуци", който се организира от НСГБ по време на АГРА 2019 на 23.02.2019 от 10,30 ч. в зала „Пресклуб“ на Международен панаир Пловдив
На семинара ще се запознаете с последните новости в овощарството, нови схеми за подкрепа на производителите и препоръки за решаване на част от проблемите в сектора. Ще има производители на плодове и зеленчуци от цялата страна,  вносители и търговци на едро и супераркетни вериги с които можете да проведете В2В срещи.
Ще бъде инициирана нова схема за субсидирана заетост в сектора.
В семинара, ще вземат участие и представители на МЗХГ и ДФЗ.

От 11 февруари до 31 август ще се приемат заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. Държавната помощ в размер на 100 000 лв. беше утвърдена на заседания на УС на ДФЗ в началото на януари. Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия - земеделски стопани и към признати групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци" за „ново участие" в стандарта GLOBALG.A.P.

   Паричните средства се отпускат с цел подпомагане на земеделските стопани при въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P. Държавната помощ ще съдейства за оптимизиране на процеса по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“. Заедно с това ще се намали използването на химически суровини и се минимизира вредното въздействие на земеделските операции върху околната среда.

ДФЗ напомня на всички одобрени кандидати от проведения допълнителен прием в периода 17.12.2018 г. – 21.12.2018 г., по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ да валидират график за датите на доставка до 14.02.2019 г., чрез създадената онлайн платформа. Списъците с одобрените заявители по двете схеми са публикувани на страницата на ДФЗ.

Сдружение “Национален съюз на градинарите в България (НСГБ)“ най-любезно Ви кани на 23.02.2019г./събота/ от 10.30 ч  по време на най-голямото земеделско изложение АГРА -2019  да вземете участие в семинар на тема "Иновативни решения и политики за развитие на сектор "Плодове и зеленчуци" в зала „Прес клуб“ на Международен панаир Пловдив.
Професори и доценти с доказан международен и национален опит в сектора ще Ви запознаят с  нови технологии и сортове, методи и подходи за решаване на проблемите при производството на плодове и зеленчуци.
Участниците ще се запознаят с правилния начин на охлаждане и съхранение на плодовете и зелнчуците и новите технологии, при които се запазват в най-голяма степен полезните качества и търговският вид на продуктите и се удължава срокът им на съхранение. Представители от супермаркетни вериги ще представят изискванията, на които трябва да отговарят доставките в търговската мрежа.
Ще представим резултатите от работата на електронната платформа „Градинария“ и ще имате възможност за индивидуални В2В срещи на производителите на плодове и зеленчуци и представители на супермаркетни вериги, преработвателни предприятия и търговци на едро по време на обяда.

В събитието ще вземат участие и представители на Министерство на земеделието и храните, на ДФ „Земеделие”, партньори на НСГБ, производители, търговци, износители, преработватели на плодове и зеленчуци и представители на медиите.
Срещата се провежда в рамките на проект „Модерна търговия”, който се изпълнява от НСГБ с подкрепата на Фондация „Америка за България”. В рамките на проекта чрез  електронната платформа „Градинария” за първи път се създадоха условия за прилагане на дигитални технологии при реализацията на пресни плодове и зеленчуци на едро.
Моля, потвърдете Вашето участие до 20.02.2019 г. на e-mail: gradinariabg@abv.bg чрез приложената форма.

Г-н Петре Деа, министър на земеделието и развитието на селските райони на Румъния, заяви на 23 януари в Брюксел, че ще се опита да постигне напредък по отношение на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Той потвърди, че досието на бъдещата ОСП е приоритет номер едно на Румънското председателство на Съвета през този шестмесечен период. Председателството има амбицията да постигне  частичен общ подход на 18 юни относно предложенията на регламенти за ОСП. Г-н Петре Деа подчерта необходимостта от опростяване на ОСП и от по-голяма субсидиарност. „Има много малко време и затова трябва да обединим силите си, за да се опитаме да постигнем напредък по този въпрос“, заяви румънският министър.

Според представянето при предварителното определяне на плащането според Опция 1 има риск от несъответствие, защото съществуват много фактори, които оказват влияние върху действителното развитие на процесите. Дори при повишената гъвкавост от този вариант следва да се отчете факта за потенциален проблем с точността на прогнозите. Според представянето на Опция 2, Председателството предлага въвеждането на различен количествен елемент за съотношението, който да замени единичната стойност с доводът, че този подход спазва условията за съответствие, защото разходите следва да отговарят на  количеството краен продукт. По проекта на хоризонтален регламент бяха разгледани разпоредбите за ИСАК и кръстосано съответствие. Делегациите изразиха поляризирани позиции относно въпроса дали дребните земеделски стопани трябва да спазват изискванията на кръстосаното съответствие. ЕК изтъкна, че екологичната амбиция за бъдещата ОСП не следва да бъде намалявана по никакъв начин и не трябва да има изключения от изискванията за кръстосаното съответствие за някои земеделски стопани. Част от държавите членки представиха становища за отлагане на задължителното въвеждане на системата за мониторинг на площите.

Европейската комисия обяви на 15.01.2019 г. покани за прием на предложения за програми за насърчаване на европейските селскостопански продукти (промоционални програми) в целия свят и в рамките на ЕС. Бюджетът на ЕС за промоционални програми през 2019 г. е 191,6 млн. евро, в сравнение с 179 млн. евро през 2018 г. Програмите могат да обхващат широк кръг въпроси от общи кампании за здравословно хранене до специфични пазарни сектори. За кампании в страни с висок растеж като Канада, Китай, Колумбия, Япония, Корея, Мексико и Съединените щати са предвидени 89 млн. евро. Част от средствата са предназначени за популяризирането на специфични продукти, като трапезни маслини. В самия ЕС акцентът е върху кампании, които насърчават различните схеми за качество, включително защитено наименование за произход (ЗНП), защитени географски указания (ЗГУ), гарантирани традиционни специалитети и биологични продукти. Част от финансирането е насочена към определени специфични сектори: ориз, трапезни маслини, говеждо и телешко месо. Специално внимание се отделя на промоциите на пресни плодове и зеленчуци с цел насърчаване на здравословното хранене в ЕС. За финансова помощ могат да кандидатстват търговски организации, организации на производители и представители на хранително-вкусовата промишленост, които отговарят за дейностите по популяризиране. Така наречените „обикновени“ програми могат да бъдат подавани от една или повече организации от една и съща държава от ЕС. Мултинационалните програми могат да бъдат подавани от най-малко две национални организации от поне две държави членки или от една или повече европейски организации. Програмите обикновено са с продължителност три години. Предложенията се представят да 16 април 2019 г. чрез специалния портал на ЕС. Комисията ще обяви бенефициентите през есента, след оценка и класиране на предложенията. Потенциалните бенефициенти, рекламни агенции и национални органи ще имат възможност да участват в предвидения за 7 февруари в Брюксел информационен ден за разясняване условията и правилата за кандидатстване.

От Кампания 2017 се прилага схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група), схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде), схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци и схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши). Кандидатите за подпомагане по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци трябва да са получили и реализирали на пазара добив от заявените за подпомагане култури съгласно приложение № 5 от Наредба № 3/2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Подпомагането по тези схеми се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото земеделските стопани са получили и реализирали на пазара добив от заявените за подпомагане култури и са представили доказателства за това. За да са допустими за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци, земеделските стопани е необходимо да получат и реализират на пазара минимален добив съгласно горепосоченото приложение от наредбата поне за една от заявените за подпомагане култури – оранжерийно производство. Размерът на помощта по схемата се определя на брой допустими за подпомагане хектари, от които земеделските стопани са реализирали среден добив от домати, пипер и/или краставици – оранжерийно производство, съгласно приложение № 5 и са представили доказателства за този реализиран среден добив.