September 2023

Сдружение „Национален съюз на градинарите в България“ (НСГБ) като координатор, ул. Гергина 5, гр. Банкя, 1320 България: +359888503478, e-mail: bnhu@abv.bg, обявява конкурсна процедура за избор на независима организация с опит в оценката на резултатите от извършените действия по програмата ГОДИНА 1. ЗА  европейска програма „Информационен проект за популяризиране на биологични продукти на външния пазар Обединеното кралство и ОАЕ (EU_Organic Deal - 101046085)“, като кандидатите  са допустими съгласно разпоредбата на член 5, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 1144/2014 относно реда и условията за подбор, изпълнение и контрол на промоционални програми за селскостопански и хранителни продукти,
Програмата „EU_Organic Deal-101046085” включва следните мерки: Връзки с обществеността, Уеб сайт и социални медии, Реклама, Комуникационни инструменти, Изложби, Събития и промоционални действия.
Кандидатите трябва да имат доказан опит, технически и икономически познания и капацитет за извършване на този вид оценка.
Разяснения, относно процедурата следва да представят документацията за участие в процедурата най-късно до 05.10.2023
Кандидатствалите за участие в конкурса участници следва да подадат офертите си на посочения по-горе имейл на НСГБ до г-жа Мариана Милтенова, отговаряща за приемането на документите, заедно с приложенията към тях, съгласно изискванията на конкурса до 15.10.2023 (до 15:

Сдружение „Национален съюз на градинарите в България“ (НСГБ) като координатор, ул. Гергина 5, гр. Банкя, 1320 България: +359888503478, e-mail: bnhu@abv.bg, обявява конкурсна процедура за избор на независима организация с опит в оценката на резултатите от извършените действия по програмата ГОДИНА 1. ЗА  европейска програма „Информационен проект за популяризиране на биологични продукти на външния пазар Обединеното кралство и ОАЕ (EU_Organic Deal - 101046085)“, като кандидатите  са допустими съгласно разпоредбата на член 5, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 1144/2014 относно реда и условията за подбор, изпълнение и контрол на промоционални програми за селскостопански и хранителни продукти,
Програмата „EU_Organic Deal-101046085” включва следните мерки: Връзки с обществеността, Уеб сайт и социални медии, Реклама, Комуникационни инструменти, Изложби, Събития и промоционални действия.
Кандидатите трябва да имат доказан опит, технически и икономически познания и капацитет за извършване на този вид оценка.
Разяснения, относно процедурата следва да представят документацията за участие в процедурата най-късно до 05.10.2023
Кандидатствалите за участие в конкурса участници следва да подадат офертите си на посочения по-горе имейл на НСГБ до г-жа Мариана Милтенова, отговаряща за приемането на документите, заедно с приложенията към тях, съгласно изискванията на конкурса до 15.10.2023 (до 15:00 часа).

Сдружение „Национален съюз на градинарите в България“ (НСГБ) като координатор, ул. Гергина 5, гр. Банкя, 1320 България: +359888503478, e-mail: bnhu@abv.bg, обявява конкурсна процедура за избор на независима организация с опит в оценката на резултатите от извършените действия по програмата ГОДИНА 1. ЗА  европейска програма „Информационен проект за популяризиране на биологични продукти на външния пазар Обединеното кралство и ОАЕ (EU_Organic Deal - 101046085)“, като кандидатите  са допустими съгласно разпоредбата на член 5, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 1144/2014 относно реда и условията за подбор, изпълнение и контрол на промоционални програми за селскостопански и хранителни продукти,
Програмата „EU_Organic Deal-101046085” включва следните мерки: Връзки с обществеността, Уеб сайт и социални медии, Реклама, Комуникационни инструменти, Изложби, Събития и промоционални действия.
Кандидатите трябва да имат доказан опит, технически и икономически познания и капацитет за извършване на този вид оценка.
Разяснения, относно процедурата следва да представят документацията за участие в процедурата най-късно до 05.10.2023
Кандидатствалите за участие в конкурса участници следва да подадат офертите си на посочения по-горе имейл на НСГБ до г-жа Мариана Милтенова, отговаряща за приемането на документите, заедно с приложенията към тях, съгласно изискванията на конкурса до 15.10.2023 (до 15:00 часа).

The Bulgaian National Horticultural Union (BNHU) as Coordinator, 5, Gergina Str.,town  Bankya, 1320 Bulgaria: +359888503478, e-mail: bnhu@abv.bg, in connection with the European program "Information project for promotion of organic products in external market UK and UAE (EU_Organic Deal - 101046085)”, are eligible according to the provision of article 5 (1) (a) and (b) of Regulation (EU) 1144/2014 on the terms and conditions for the selection, implementation and control of promotional programs for agricultural and food products, announces a competitive procedure for the selection of an independent organization with expertise in evaluating the results of the actions carried out under the programs YEAR 1.
The program " EU_Organic Deal-101046085” includes the following measures: Public relations, Web site and Social media, Advertising, Communication tools, Exhibitions, Events and promotional actions.
The offerents must have proven experience, technical and economic knowledge and capacity to perform this type of evaluation.
Clarifications, regarding the procedure should submit the documentation for participation in the procedure by 5.10.2023 at the latest.
The participants who applied for participation in the competition should submit their offers via the above-mentioned email of BNHU to Mrs. Mariana Miltenova, responsible for accepting the documents, together with their attachments, according to the requirements of the competition by  15.10.2023 (until 3:00 p.m. o'clock).

The Bulgaian National Horticultural Union (BNHU) as Coordinator, 5, Gergina Str.,town  Bankya, 1320 Bulgaria: +359888503478, e-mail: bnhu@abv.bg, in connection with the European program "Information project for promotion of organic products in external market UK and UAE (EU_Organic Deal - 101046085)”, are eligible according to the provision of article 5 (1) (a) and (b) of Regulation (EU) 1144/2014 on the terms and conditions for the selection, implementation and control of promotional programs for agricultural and food products, announces a competitive procedure for the selection of an independent organization with expertise in evaluating the results of the actions carried out under the programs YEAR 1.
The program " EU_Organic Deal-101046085” includes the following measures: Public relations, Web site and Social media, Advertising, Communication tools, Exhibitions, Events and promotional actions.
The offerents must have proven experience, technical and economic knowledge and capacity to perform this type of evaluation.
Clarifications, regarding the procedure should submit the documentation for participation in the procedure by 5.10.2023 at the latest.
The participants who applied for participation in the competition should submit their offers via the above-mentioned email of BNHU to Mrs. Mariana Miltenova, responsible for accepting the documents, together with their attachments, according to the requirements of the competition by  15.10.2023 (until 3:00 p.m. o'clock).