Ще събират електронно статистически данни в земеделието

Анкетните формуляри за статистически данни в земеделието да се попълват и подават електронно, за да се облекчи и подобри работата по събиране на информацията и нейното обработване. Около това предложение се обединиха участниците в работна среща в Министерството на земеделието и храните на 18.09.2015 г. Те обсъдиха идеи за повишаване на качеството на събираната в България статистическа информация за земеделието.

В срещата взеха участие представители на институции, които ползват тази информация, както и на звената, които подават данните. Сред тях бяха представители на ДФЗ, НСИ, БАБХ и други земеделски институции, на Националния съюз на градинарите в България, други браншови организации и синдикални дейци.

Точните статистически данни са изключително важни за изработването на верни решения и осъществяването на ефективни политики в областта на земеделието. За целта МЗХ чрез своя отдел „Агростатистика” към Главна дирекция „Земеделие и регионална политика” събира информация и я публикува в различните бюлетини, издавани от отдела. Резултатите от организираните наблюдения се включват и в годишните издания на Националния статистически институт, в електронните бази данни на Евростат и на сайта на МЗХ.

Статистическите данни се събират у нас в съответствие с европейските практики и изисквания и се предават на Евростат, а обобщената там информация впоследствие се предоставя и на нашите земеделски производители, за да ги ползва в работата им. Ето защо е много важно коректното попълване на анкетните формуляри с достоверни данни, стана ясно на срещата. Разисквани бяха потребностите от статистически данни в областта на земеделието и бяха обсъдени предложения, свързани с подобряването на качеството на статистическата информация.

В изпълнение на Регламент 543/2009 ще бъдат допълнени формулярите за данни, свързани с плодовете, зеленчуците и фуражите – за влажността на фуражите и бобовите култури, за продажбите на плодове и зеленчуци и количествата им на склад към датата на анкетирането.

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че е добре допълнителна информация да се набавя по възможност от подразделенията на МЗХ с цел да се облекчи събирането на данни от земеделските производители.

От КТ „Подкрепа” настояха за събирането на допълнителна информация за заетите в селското стопанство, за да се вземат по-добри решения за програмите и схемите за субсидираната заетост.

Статистическата информация е важна за вземането на решения при формирането на политики. От ежегодно разпределяните в Европейския съюз над 60 млрд. евро близо 40 млрд. евро са за развитие на земеделието и ако събираните статистически данни не са точни, това води до грешки в политиките, беше подчертано на срещата.