Държавен вестник обнародва условията за кандидатстване по мярка 4.1.2.

В брой 82 от 13.10.2017 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба № 6 от 29 септември 2017 г. за прилагане на подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Линк към наредбата: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=138ED2C2A3DF...